alternate text STM wysp Pb o grubosci 1 monowarstwy atomowej na powierzchni Si(111)6x6-Au.


Zakład

W Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur prowadzone są badania nisko-wymiarowych nanostruktur (metalicznych studni kwantowych, drutów kwantowych, atomowych łańcuchów) wytwarzanych na płaskich i wicynalnych modyfikowanych powierzchniach monokryształów krzemu. Prace mają charakter doświadczalnych i teoretycznych badań podstawowych.

Nisko-wymiarowymi metalicznymi nanostrukturami nazwane są obiekty, w których przynajmniej jeden z trzech rozmiarów jest mniejszy niż około 10 nm (1nm = 1/1000 μm). Przykładami nisko-wymiarowych metalicznych struktur są: dwu-wymiarowe ultra-cienkie warstwy, quasi jedno-wymiarowe nanodruty i jedno-wymiarowe atomowe łańcuchy.

Ograniczenie rozmiaru nanostruktury z reguły wzmacnia zazwyczaj trudno obserwowane efekty kwantowe i wpływa na jej strukturę elektronową. W rezultacie, zmienione właściwości nanostruktur mogą decydować o ich specyficznym wykorzystaniu w różnych dziedzinach elektroniki, bioniki i innych obszarach nowoczesnego przemysłu.

Nasze badania koncentrują się na wytwarzaniu oraz badaniach morfologii i struktury elektronowej nanostruktur. Osiągamy to stosując następujące metody badawcze: odbiciową dyfrakcję wysokoenergetycznych elektronów (Reflection High Electron Energy Diffraction - RHEED), mikroskopię tunelową (Scanning Tunneling Microscopy – STM), fotoemisję z rozdzielczością kątową (Angle-Resolved Photo-Electron Spectroscopy - ARPES) oraz pomiary elektrycznego przewodnictwa powierzchniowego in situ (w warunkach ultra-wysokiej próżni - UHV).

Wykorzystując teorie funkcjonału gęstości (DFT) wykonujemy obliczenia i numeryczne symulacje krystalicznej struktury i elektronowych właściwości nano-metrowych układów.