RHEED - interpretacja

Techniki dyfrakcyjne pozwalają obrazować sieć odwrotną kryształu. Dla sieci krystalicznej rozpiętej przez wektor translacji:

 

\[\mathbf T=u_1 \mathbf{a} + u_2 \mathbf{b} + u_3 \mathbf{c}\]

 

gdzie a, b, c są wektorami prostymi sieci, u1, u2, u3 są liczbami całkowitymi, wektory podstawowe sieci odwrotnej dane są zależnościami:

 

\[ \mathbf a^*= \frac{2 \pi}{V}\mathbf b \times \mathbf c \]

 

\[\mathbf b^*= \frac{2 \pi}{V}\mathbf c \times \mathbf a\]

 

\[\mathbf c^*= \frac{2 \pi}{V} \mathbf a \times \mathbf b\]

gdzie:

 

\[V=\mathbf a \cdot(\mathbf b \times \mathbf c)\]

 

Dla powierzchni kryształu, która tworzy sieć dwuwymiarową, wektor c dąży do nieskończoności. Wektor c* będzie wówczas dążyć do zera, co sprawia, że sieć odwrotna do sieci płaskiej ma postać układu prostych zwanych prętami, rozłożonych w przestrzeni w periodyczny sposób. Wektory sieci odwrotnej w takim przypadku przyjmą postać:

 

\[\mathbf a^*= \frac{2 \pi}{S}\mathbf b \times \mathbf n\]

 

\[\mathbf b^*= \frac{2 \pi}{S}\mathbf n \times \mathbf a\]

 

\[\mathbf c^* \rightarrow 0\]

 

gdzie:

 

\[S=\mathbf a \cdot(\mathbf b \times \mathbf n)\]

 

jest polem powierzchniowej komórki elementarnej, n jest wektorem jednostkowym prostopadłym do powierzchni.

 

Warunek Bragg'a przy odbiciu od sieci krystalicznej ma postać [1]:

 

\[\mathbf{\Delta k}=\mathbf{G}\]

 

gdzie wektor \[ \mathbf{G} = u_1 \mathbf a^* + u_2 \mathbf b^* \] jest analogiem wektora translacji T dla sieci odwrotnej. \[ \mathbf{\Delta k}= \mathbf{k}_f-\mathbf{k}_0 \], przy czym wektory \[ \mathbf{k}_0 \] oraz \[ \mathbf{k}_f \] oznaczają wektor falowy promieniowania padającego oraz odbitego od kryształu. Spełnienie warunku Bragga jest warunkiem koniecznym powstania wierzchołka interferencyjnego.

 

Geometryczna interpretacja warunku Bragga zwana jest konstrukcją Ewalda. Pozwala ona wyznaczyć kierunki, w których następuje konstruktywna interferencja fal elektronowych. Rysunek 1 przedstawia sferę Ewalda o promieniu \[ |\mathbf{k}_0| \], która jest ,,zanurzana'' w sieci odwrotnej w postaci periodycznie rozłożonych prętów. Punkty przecięcia sfery z prętami zrzutowane na ekran tworzą układ plamek dyfrakcyjnych.

 

(a) Trójwymiarowy szkic sfery Ewalda przecinającej układ prętów sieci odwrotnej oraz rzut punktów przecięcia na ekran fluorescencyjny RHEED, (b) przekrój sfery Ewalda wzdłuż linii PP'

 

W warunkach prowadzonych eksperymentów elektrony przyspieszane są napięciem U=18 kV, zatem pojedynczy elektron posiada energię kinetyczną równą E=18 keV. Energia kinetyczna elektronu dana jest przez zależność:

 

\[E_{kin}=\frac{\hbar^2 |\mathbf{k}_0|^2}{2m}\]

 

gdzie \[ \hbar \] to stała Plancka podzielona przez \[ 2 \pi \], \[ |\mathbf{k}_0| \] to wartość wektora falowego, m jest masą elektronu. Przekształcając powyższą zależność można wyznaczyć wartość wektora falowego elektronu:

 

\[|\mathbf{k_0}|=\frac{\sqrt{2mE_{kin}}}{\hbar}\]

 

Promień sfery Ewalda ma zatem wartość: \[ |\mathbf{k}_0| = 68,7 \] A-1.

 

Wyznaczenie składowych x oraz z położenia maksimów interferencyjnych na ekranie RHEED pozwala na wyznaczenie składowych x, y, z wektora \[ \mathbf{\Delta k} \]. Do tego celu należy posłużyć się poniższymi zależnościami:

 

\[\Delta k_x=k_0 (\sin \varphi_f)\]

 

\[\Delta k_y=k_0 (\cos \varphi_f \cdot \cos \theta_f - \cos \theta_0)\]

 

\[\Delta k_z=k_0 (\cos \varphi_f \cdot \sin \theta_f - \sin \theta_0)\]

 

 

 

gdzie \[ k_0=|\mathbf{k}_0| \] jest wartością wektora falowego dla elektronów kierowanych na próbkę (zakłada się jedynie odbicia elastyczne), \[ \theta_0 \] jest kątem padania, znaczenie kątów \[ \theta_f \] oraz \[ \varphi_f \] zostało zilustrowane na rysunku 2. Kąty te mogą zostać obliczone na podstawie położenia punktów na ekranie przy wykorzystaniu zależności:

 

\[\tan \theta_f= \frac{z_f}{L}\]

 

\[\tan \varphi_f= \frac{x_f}{L}\]

 

W opisywanej aparaturze odległość próbki od ekranu wynosi: L= 38,5 cm.

 

Zależności geometryczne między położeniem plamek dyfrakcyjnych a kątami.Rys. 2. Zależności geometryczne między położeniem plamek dyfrakcyjnych a kątami.

 

Przedstawione wyżej rozważania pozwalają na obliczenie wartości zmiany składowych wektora falowego dla elektronów tworzących kolejne punkty na ekranie. Zgodnie z warunkiem Bragga różnice między kolejnymi wektorami \[ \mathbf{k}_f - \mathbf{k}_0 \] muszą być równe wektorowi translacji sieci odwrotnej \[ \mathbf{G} \]. Stąd możliwe jest wyznaczenie wektorów podstawowych \[ \mathbf a^* \] oraz \[ \mathbf b^* \] powierzchniowej sieci odwrotnej i w kolejnym kroku wektorów podstawowych sieci rzeczywistej.

 

Powyższa interpretacja zakłada wyidealizowane warunki eksperymentalne: występowanie tylko elastycznych rozproszeń elektronów, brak rozrzutu energetycznego elektronów w wiązce, nieskończone wymiary powierzchni kryształu oraz idealne uporządkowanie powierzchni. W rzeczywistym przypadku część elektronów jest rozpraszana nieelastycznie, istnieje też oddziaływanie wiązki z fononami, energie elektronów podlegają również pewnemu rozrzutowi temperaturowemu. Efekty te sprawiają, że obrazy RHEED zawierają zawsze pewien poziom tła, widoczne są na nim również linie związane z nieelastycznym rozpraszaniem. Obserwowane wierzchołki dyfrakcyjne mają zwykle postać elips, bądź krótkich odcinków. Pozwala to na uzyskanie informacji między innymi na temat stopnia uporządkowania powierzchni kryształu.

 

[1] C. Kittel, IWstęp do fizyki ciała stałego, (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999)

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych.
Ok